KONTAKTY

ROWELL ValMez, s.r.o.
40.pluku 1582
Valašské Meziříčí
tel: 725 823 803
expedice@rowell.cz
IČO : 01841181

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 67,00 Kč
skladem
naše cena 113,00 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

 

Objednávky přijímáme e-mailem, faxem, telefonicky, poštou,  elektronicky přes eshop nebo osobně přímo při odběru zboží.

 1. U nového zákazníka při prvním nákupu zboží požadujeme platbu v hotovosti nebo zasíláme na dobírku. Dále je možný, na základě dohody, odběr zboží na fakturu se splatností 14 dnů. Jiné podmívky je nutné sjednat předem.
 2. Zboží dodáváme, na základě objednávky nebo dohody, sběrnou službou PPl, poštou nebo je možný osobní odběr.

 

ČI.1 - Všeobecná ustanovení

 1. Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek, v souladu s ust. §273 Obch.zák. v platném znění, je úprava podmínek, za kterých budeme jako prodávající dodávat kupujícímu zboží, jakož určení práva povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.
 2. Všeobecná ustanovení tvoří nedílnou součást rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje přímo smlouva. V takovém případě má přednost úprava obsažená ve smlouvě.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou o kupní smlouvě dle § 409 a následujících Obch.zák. a obecnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku v platném znění.

 

Čl.2 - Dodávky zboží, náležitosti objednávky

 1. Dodávky zboží jsou realizovány na základě objednávek kupujícího uskutečněných písemně, ústně při osobním odběru, e-mailem,faxem případně telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním zboží prodávajícím, převzetím zboží kupujícím, případně písemným potvrzením objednávky.
 2. Písemná forma je zachována i je-li právní úkon učiněn prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou.
 3. Prodávající se zavazuje objednané zboží kupujícímu dodat dle dispozic kupujícího, případně expedovat do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené smlouvou, nebo objednávkou a za toto zaplatit sjednanou cenu.
 4. Objednávka by měla obsahovat potřebné údaje o objednavateli pro fakturaci, datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou nákupní cenu, liší li se od ceníkových cen a rabatového listu. Do doby potvrzení objednávky kupujícím není tato objednávka pro prodávajícího závazná, zavazuje pouze kupujícího. Dodání zboží na jinou adresu určení je třeba uvést v objednávce s určením způsobu zajištění dopravy.

 

Čl.3 - Dodání zboží - přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Náklady na dopravu hradí kupující, pokud není v rámcové kupní smlouvě uvedeno jinak /viz. Jak nakupovat-doprava/.
 2. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určeného kupujícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 3. Při dodání zboží ve skladu prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na dodacím listu nebo faktuře.

 

Čl.4 - Kupní cena

 1. Sjednaná kupní cena odpovídá platnému ceníku a dohodnutým slevám.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodejní ceny   můžou být prodávajícím průběžně aktualizovány.
 3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zvýšenou o DPH dle platných právních předpisů.
 4. V případě, že se strany dohodnou na ceně odlišné od ceny určené dle tohoto odstavce, musí být dohoda o odlišné ceně písemná.

 

Čl.5 - Obchodní rámec (kreditní limit)

 1. Kupující , který není v prodlení, může odebírat zboží od prodávajícího za sjednaných platebních podmínek.
 2. Při neplnění podmínek můžeme po kupujícím požadovat zboží uhradit hotově při dodání proti faktuře /na dobírku/,nebo na základě zálohové faktury bezhotovostním převodem ještě před dodáním zboží (záloha v plné výši hodnoty zboží, včetně budoucí DPH)
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tento obchodní rámec jednostranně změnit, popřípadě jej zcela zrušit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny. O tomto svém rozhodnutí prodávající písemně kupujícího vyrozumí bez zbytečného odkladu. Případné neoznámení tohoto rozhodnutí však nemá žádný odkladný účinek tohoto rozhodnutí.

 

Čl.6- Platební podmínky

 1. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ke dni uskutečnění dodávky v dohodnutém místě plnění. Doba splatnosti faktur činí 14 dnů ode dne vystavení faktury, nebude-li dodatečně písemně dohodnuto jinak. Za uskutečněnou platbu se považuje den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit doklad o provedení úhrady.
 2. Neplní li kupující své peněžité závazky ze smlouvy, je prodávající oprávněn své plnění okamžitě odepřít do doby plné úhrady dlužné částky , nebo jejího dostatečného zajištění. Navíc je oprávněn v takovém případě okamžitě od smlouvy odstoupit.

 

Čl.7 - Jakost zboží

 1. Prodávající prohlašuje, že nabízené zboží splňuje podmínky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Prohlášení o shodě vlastností stanovených výrobků s požadavky na bezpečnost vystavené v souladu s § 13 výše uvedeného zákona jsou uložena k nahlédnutí v sídle prodávajícího. Na žádost kupujícího vydá prodávající kupujícímu do 7 dnů od požádání písemně ujištění o tom, že bylo vydáno prohlášení o shodě, případně kopii příslušného prohlášení o shodě.
 2. Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, nejméně však v rozsahu daném platnými právními předpisy.

 

Čl.8 - Reklamační podmínky

 1. Kupující je povinen případné zjištěné zjevné vady zakoupeného zboží vytknout písemnou formou prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. Reklamace uplatněné po této lhůtě nebudou brány prodávajícím na zřetel.
 2. V případě, že vady zboží byly zjevně způsobeny při přepravě nebo spočívají v rozdílu množství skutečně dodaného a deklarovaného na dodacím listu, je kupující povinen sepsat s osobou, která přepravu provedla zápis o vadách dodaného zboží a obratem informovat prodávajícího. Toto ustanovení se použije výhradně pro případy, kdy přepravu bude zajišťovat prodávající.
 3. V ostatním se uplatnění nároků z vad dodaného zboží řídí ustanovením § 422 až 428 Obch.Zák. v platném znění.
 4. Při reklamaci zboží je kupující povinen předložit fakturu prodávajícího, případně záruční list výrobce. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit v termínu do 14 dnů od doby kdy zboží obdržel, a to bez udání důvodů. Dopravu zboží zpět dodavateli hradí kupující. Peníze za vrácené zboží dodavatel odešle nejpozději 14 dní po obdržení zboží.
 5. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit v termínu do 14 dnů od doby kdy zboží obdržel, a to bez udání důvodů. Dopravu zboží zpět dodavateli hradí kupující. Peníze za vrácené zboží dodavatel odešle nejpozději 14 dní po obdržení zboží.

   

 

Čl.9 - Závěrečná ustanovení

 1. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu,není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
 2. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.
 3. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.
 4. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.
 5. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito všeobecnými smluvními podmínkami.